Translate

четвъртък, 31 януари 2019 г.

Алено слънце

Йоркшир, 1795
Ричард Блъд протегна дългите си крака под масата и отпи жадно, без да откъсва поглед от Пелсин. Пухкавата мома чевръсто шеташе из кръчмата, наливаше бира, носеше храна и чевръсто отбягваше непрестанните опити да бъде щипната по месестия задник от безброй жадни мъжки ръце. Ричард трябваше да признае, че момичето се движи с истинска грация, въпреки пищната си плът. Гърдите и напираха да пръснат ризата и заплашително продължаваха да се люлеят, дори след като Пус беше спряла, за да долее чаша или забърше маса с парцала. Докато гледаше връткането на тлъстия и задник, Ричард усети, че бричовете му отесняват. С надежда порови в кесията си, но двата шилинга вътре не се бяха размножили, и тъжно проблясваха сред няколко пенита. Непоправим оптимист, той лепна на мургавото си лице циничната си, крива полуусмивка и ловко хвана Пелсин през кръста.
- Мастър Ричард! – извика тя с престорено възмущение, докато се бореше не особено настоятелно, да се измъкне. – Но моля, пуснете ме!
Погледът и падна двете лъскави сребърни монети, тя леко кимна и мъжът я остави да се изплъзне, под одобрителните подсвирквания на останалите пиячи. Ричард беше толкова затънал, че два шилинга повече или по-малко нямаше да го спасят от пристава, когато дойдеше да го арестува за дългове. А сочната плът на жената със сигурност щеше да му помогне да разсее тягостните мисли. Изчака малко и небрежно се надигна от масата, като човек, който отива да се изпикае след няколко чаши пиво.
В конюшнята беше топло и миришеше упойващо на сено. Ричард почака няколко минути и момичето се шмугна вътре, завъртайки тлъстото си дупе. Мъжът се намери до нея с един скок и ръцете му алчно награбиха грамадните и гърди. Пелсин се закикоти и престорено се опита да го отблъсне. Вместо това той развърза връзките на ризата и и огромните цици се изсипаха от затвора си и пръстите му се впиха в щедрата плът. Докато я мачкаше, тя започна да се съпротивлява все по-слабо, а протестите и се превърнаха в учестено дишане. Момичето изви глава и устните и потърсиха мъжа, сграбчил я изотзад. Той не жадно захапа долната и устна и пръстите му намериха големите кафяви зърна на гърдите и. Стисна ги и започна да ти мачка, а Пелсин заскимтя в ръцете му и завъртя дебелото си дупе в бавно, сластно, притискайки вече твърдата му мъжественост между бузите си. Ричард изръмжа нетърпеливо, завъртя я в ръцете си, грабна я и я сложи да седне на яслата със сеното. Запретна полата до кръста и и пред него лъснаха мощните и бели бедра, той ги разтвори и едва зърнал аления отвор между краката и, обрамчен с гъсти косми, тя с кикот събра крака. Гледаше го похотливо и тържествуващо и той с примирена въздишка и даде последното си сребро. Лъскавият метал изчезна в джоба на престилката и и момичето преднамерено бавно се разкрачи отново. От пъпа и тръгваше тънка пътечка косми, която се издигаше и спускаше по гънките на коремчето, за да стигне до гъстия шубрак, увенчал венериния и хълм. Под него месестите и срамни устни се бяха разтворили, натежали от сок в мълчаливо обещание. Пелсин ги разтвори с ръце и алената и женственост разцъфна, като хищна, лакома уста.
- Хайде, мастър Ричард! – хрипливо го прикани. – Не ме карай да те чакам!
Мъжът се пребори с връзките на бричовете си и твърдият му член излетя нагоре, посрещнат от възторженото ахване на момичето. Той пристъпи към нея и опря моравата, налята до пръсване с кръв глава, на входа на влагалището и. Докато потъваше в нея, тя си помисли, колко възхитително нежна и мека е повърхността на главичката, независимо, че стволът беше корав, като железен прът. Проправи си път в нея с едно дълбоко движение и тя ознаменува с гърлен стон, плясването на топките му по дебелото и дупе. Ричард направи няколко бавни движения, наслаждавайки се на горещата вътрешност, набута и го докрай и задържа така, оставяйки тръпките да пробягат по гръбнака му. После се задвижи пак, набирайки скорост. След минута вече я разораваше с мощни, бързи тласъци и пляскането на топките му по сочния, омазан с течащите от нея сокове задник, се сля с грухтенето му и нейните собствени викове. Плътта и се тресеше под напора му, а грамадните бели гърди се мятаха диво, докато ръцете и стискаха ръба на яслата. Ароматът на сухата трева си примеси с тежкия мирис на пот, мускус и похот. Големите кафяви зърна на гърдите и бяха набъбнали и твърди, а широките ареоли се бяха набръчкали, Ричард ги сграбчи и замачка, ръгайки члена си с яростен замах. Момичето пусна едната си ръка от яслата и захапа дланта си, за да заглуши виковете си и нежните стени на влагалището и се стегнаха могъщо около коравия член. Тя сякаш стана още по-гореща вътре и с гърлен стон мъжът се притисна и затрепери, докато топките му изпомпваха на силни тласъци съдържанието си. Ричард беше затворил очи и все още твърд се поклащаше бавно в омекналото тяло.
Двамата се сепнаха от долитащите от улицата приглушени мъжки гласове и се разделиха бързо. Пелсин скочи чевръсто от яслата, пусна полите си надолу и като набута пищната си гръд в ризата я завърза. Ричард още се бореше с бричовете си, когато тя залепи око на една дупка във вратата.
- Боже, Дик! Приставът с хората са! – изсъска тя.
Мъжът застина за миг, после набързо стегна връзките на панталоните си и грабна колана с клеймора*, подпрян на яслата. Докато го закопчаваше на кръста си, Пелсин го забута към далечния край на конюшната.
- Една дъска е разхлабена! – изсъска тя, докато му подаваше куртката. Мъжът отмести хлабавата дъска и момичето го задържа за ръката. – Ето, ще ти трябват.
Мушна в дланта му двата шилинга и я заля абсолютна увереност, че повече няма да го види. Той и се усмихна благодарно и се шмугна навън. Пелсин внимателно намести дъската обратно и едва прекосила обора наполовина, вратата рязко се отвори и вътре нахлуха пристава и биячите му. Подозрително огледаха помещението и ако Ричард беше останал да подслуша, щеше да чуе, как Пелсин абсолютно правдиво уверява мъжете, че не знае, къде е високият, красив мъж. Той обаче се отдалечаваше бързо и половин час по-късно пътуваше към Лондон, дремейки поклащащия се дилижанс.
Уестбъри, 1795
Джоана се озърна и като се увери, че пътят е чист, набра полите си и затича към впрегнатата двуколка. Покатери се в нея, грабна юздите и уверено подкара конете в тръс. Никога нямаше да успее да избяга, ако конярят Том не беше приготвил и впрегнал двуколката. Тя обърса устни с опакото на дланта си, при спомена, с какво му се отплати. Стъписан и прехласнат, простоватият момък напразно се опита да откаже на молбата, запелтечи протест, когато Джоана коленичи пред него и ловко разкопча панталона му и думите му се удавиха в стон, щом набъбващия член се озова в топлата, влажна уста. Момчето изпитваше едновременно ужас, благоговение, превъзходство и всичко това доминирано от жадното смучене на коравия му член. Тя го хвана здраво в основата, а с другата си ръка стисна леко топките му. Том измуча и Джоана обви устни около члена му, оставяйки само главичката му в устата си. Смучеше я и въртеше език около отворчето, едната и ръка се движеше по коравия ствол, а другата нежно месеше тестисите му в шепата си. Топките се свиваха и отпускаха в нежната длан, а Том затворил очи дишаше, като състезателен кон, с мораво от напрежение лице. Джоана извади твърдия орган от устата си, погледна нагоре и прошепна едва чуто:
- Е, Томи? Ще ми помогнеш ли, ще го направиш ли за мен? – Том само закима бързо и тя се изправи.
Беше по-дребничка от него и трябваше да гледа нагоре, за да срещне очите му, когато той ги отвори. Тя му кимна и той преглътна тежко, когато момичето се обърна, набра нагоре полите и фустите си и като оголи малкото си стегнато дупе се наведе напред. Правите и крака бяха обути в лъскави копринени чорапи, с големи панделки, където ги придържаха жартиерите. Том плахо докосна с върховете на пръстите си единия чорап и си помисли, че никога не е пипал нещо толкова гладко и нежно. Още не можеше да повярва, какво ще направи и с кого, когато Джоана се присегна, хвана възбудения му член и го намести между бузките на дупето си. Завъртя леко кръста си, докато отпускаше халката на ануса си и търкаше възбудената до пръсване главичка в тясното кафяво пръстенче. Членът беше дебел и не влизаше на сухо. Господарката се изплю в шепата си и размаза слюнката между бузите на дупето си, после отново се намести и започна да се набива назад с леки тласъци. Проскимтяваше тихо всеки път, когато главичката насилваше тясната халка , докато тя не поддаде и Джоана изписка тихо при проникването. Застина така, дишаше тежко, докато привикна. Постепенно разпъването отзад престана да я прерязва болезнено и тя леко завъртя дупе, за да намести члена в себе си. Протегна ръка между краката си и хвана стегнатите топки на момчето. Дръпна го към себе си и Том плахо се задвижи, прониквайки по-дълбоко в нея, разпъвайки около себе си тесния анален пръстен. Дори и в най-смелите си мечти момчето не беше помисляло, че един ден пред него ще бъде надупено крехко бяло тяло, облечено в коприна. Проникването в тясната халка беше много по-различно от влажната, лакома плът между краката на момичето от кухнята. Членът беше стегнат, като в окови и по извиването на треперещото тяло пред него и хлипането на Джоана, не можеше да разбере, дали тя изпитва болка или удоволствие. Когато влезе в нея до половината, доби малко увереност, сложи ръце на тънкото и кръстче и започна да тласка члена си по-бързо, тя изстена и ръката и стисна тестисите му. Момчето уплашено понечи да излезе, но Джоана не му позволи и властно го придърпа още по-навътре. Анусът се беше отпуснал малко и сега Том можеше да се движи по-свободно, в горещия тесен тунел на дупето и. Малката и длан, хванала тестисите му подсказваше дали да забърза или забави темпото и скоро двамата застенаха в унисон, а тласъците на момчето станаха дълбоки и уверени. Джоана затрепери, сви бедра едно до друго и халката на ануса и започна конвулсивно да се стяга, което буквално издои доведения до ръба на възбудата член. Тласъците гъста бяла сперма я заляха отвътре с чудесната си жега и Том почти завика, докато малката бяла длан нежно стискаше топките му при всяко изпразване.
После момчето засрамено се загащи набързо и се запрепъва да изпълни молбата. На никого нямаше да разкаже за случилото се, за нищо на света! Защото Джоана бягаше от сватбата си и беше Моли**.
Седнала на капрата Джоана усети как спермата на Том започна да изтича от дупето и, а нейната собствена белезникава слуз се точеше от миниатюрното и пенисче, докато конете препускаха към Лондон.
Лондон, 1795
Лорд Литълтън се настани в каретата и камшикът на кочияша подкара конете. Лейди Литълтън седеше в срещуположния ъгъл и двамата със съпруга си старателно отбягваха погледите си. Предстоящото пътуване в никакъв случай не извикваше ентусиазъм в красивата жена и това допълнително дразнеше негова светлост. Това разбира се беше досадна задача, възложена от външното министерство, но при успешното и завършване политическата му кариера щеше да си изстреля нагоре. Кейт можеше поне да опита да демонстрира лоялност, като предана съпруга! Вместо това съвсем явно показваше недоволството си от перспективата за една, а може би две години, в черния континент.
- Увериха ме, че сезонът е подходящ. – прочисти гърлото си лорд Литълтън. – Пътуването ще отнеме месец, най-много два.
Лейди Кейт продължи да гледа през прозореца и отвърна студено:
- Значи най-много два месеца до срещата ни с диваците.
- За бога! – презрително изсумтя мъжа и. – Ти ще си стоиш в колонията, едва ли ще видиш повече негри, отколкото в Лондон. Няма опасност да бъдеш изнасилена от племе диваци.
- Това не ме плаши. Изнасилването е ежедневие за мен, откакто се оженихме.
Лорд Литълтън поклати глава, като възрастен, на който се налага да изтърпи детински каприз. Бракът им, разбира се, беше уреден. Съпругата му отговаряше на условията, да е красива, десет години по-млада от него и с благородно потекло. За жалост баща и беше проявил осъдително мекосърдечие  при възпитанието и и сега на плещите на лорд Литълтън се падаше товара да я научи на смирение. Друг недостатък на Кейт беше, че е образована и четенето на модерни френски автори беше вкарало в главата и безумни идеи за равенство между половете.
През първата им брачна нощ лордът пристъпи към неприятните, но необходими съпружески задължения с хладна деловитост. Кейт го очакваше в бродирана нощница, едновременно уплашена от предстоящата дефлорация и очарована от мистичното тайнство, което щеше да я превърне в жена. Лордът просто а бутна по гръб на леглото, запретна нощницата и, повдигна своята и се вряза между краката и. Кейт си помисли, че я е разпорил на две кървави половини, сухото, рязко проникване я преряза толкова болезнено, че тя само разтвори устни в безмълвен вик и от очите и потекоха сълзи. Двете минути запъхтяно клатене и се сториха, като цяла вечност. После лордът излезе от нея и безмълвно напусна стаята, а тя остана да хлипа, свита на кълбо в голямото легло. Съпругът и педантично изпълняваше досадното задължение, винаги, когато си беше в къщи. Кейт се разбунтува на втората седмица. Мята се, хапа, драска и накрая лорд Литълтън повика прислугата, за да я държат, докато той и отброи двадесет удара с пръчка, по стегнатите бели кълбета на дупето и. Болката беше нищо, в сравнение с унижението, да бъде разголена и бита по голия задник, докато прислугата я държеше. След всяко просвистяване на пръчката, гласът на съпруга и отброяваше, а по нежната и кожа оставаше пареща червена следа. На двадесет гласът му беше необикновено дрезгав и след като нареди да я завържат с разпънати ръце и крака за четирите края на леглото, отпрати прислугата. Тази вечер той изпълни задълженията си три пъти. Беше много по-твърд от обикновено и стиснала очи, Кейт хапеше до кръв устните си, за да не закрещи от грубото, сухо триене в себе си. Тя се съпротивлява упорито цяла седмица, преди да осъзнае, че това всъщност доставя удоволствие на мъжа и. След това приемаше нахлуването в тялото си безропотно, с каменно изражение и поглед прикован в тавана. В следствие на това, лордът на няколко пъти просто не можа да получи ерекция и разреди посещенията си, изпръхтявайки, че и без друго и е отделил твърде много внимание.
Каретата спря на доковете, откъдето щяха да се качат на фрегатата на Н.В. Мелпомена и да отпътуват за Кейп Колони. Една от лодките вече се отдалечаваше към кораба, на носа и се беше изтегнал як мъж, с тъмно лице и вид на разбойник, облечен в червен мундир на пехотен капитан. Намести ръка на старинния си меч и без да сваля кривата полуусмивка от лицето си, нагло загледа лейди Кейт.

Следва

Дядо Торбалан

*клеймор – в текста се има предвид прав меч с цял предпазител за ръката. Обикновено английските офицери са носели по-леки и тънки саби, но основно шотландците са предпочитали по-тежкото оръжие.
**Моли – са наричали хомосексуалните травестити в Британската империя. До двадесети век хомосексуализмът там е бил наказуем със смърт, макар че такава присъда се е издавала изключително рядко

Мария и Антон

Мария има нужда да си почине за малко от моята фантазия. През това време предлагам на читателите си едно пътуване във времето.

понеделник, 21 януари 2019 г.

Новогодишен подарък 7

Сутринта на първи януари беше ужасна за Мария. Не знаеше, кое да сложи на първо място по кошмарност. Ужасното главоболие, позивите за повръщане или болката в дупето си. Първият и махмурлук и преподаде ценния урок, че всяко удоволствие рано или късно се плаща, а колкото по-голямо е удоволствието, толкова по-висока е цената. Антон отлично знаеше, какво изпитва момичето и без да обръща внимание на немощните и протести, я пренесе в малката баня. Там за неин ужас я сложи под душа и започна да редува гореща и студена вода. По средата на инквизицията Мария повърна и изведнъж се почувства значително по-добре. Поседя на леглото, увита в пухкава хавлия, докато Антон донесе от колата предвидливо приготвена торба с удобни, всекидневни дрехи. Без грим и облечена в топъл, мек анцуг, Мария нямаше нищо общо с перверзната уличница от вчера. Отново беше едно мило и симпатично момиче от гимназията.
- Мина полунощ и балната ми рокля се превърна в анцуг. – вече беше живнала достатъчно, за да се шегува.
- Хайде тогава, да побързаме, преди колата ми да се е превърнала в тиква.  – Антон я целуна нежно по бузата и докато тя притваряше очи я щипна по върха на носа.
- Е-е-е-ей! – сбърчи физиономия Мария и избухна в смях.
Денят вече не изглеждаше черен и половин час по-късно тя нападна с вълчи апетит горещата шкембе чорба, в едно ханче, в покрайнините на града. Умираше от желание да говорят за случилото се вчера, но същевременно я беше срам. Наместваше се на стола, сядайки на една страна, за да избегне смущаващото усещане на още разтворения си анус, когато бельото я докосваше по набъбналата халка и нежната вътрешност. Антон вътрешно се забавляваше на неудобството и, докато унищожаваше своята порция. Те поседяха, бъбрейки глупости, докато бабата на Мария не започна да звъни по телефона. Приказната нощ свърши и беше време да се връщат към ежедневието на тайните срещи, преди светът да се е събудил напълно и да ги посочи възмутено с пръст.
В училище отношението към Мария стана съвсем различно. Учителите бяха приятно изненадани, как умното момиче, най-после беше намерило смелост да реализира потенциала си, не просто да научи отлично материала, а да разсъждава и развива тезите, понякога изказвайки съждения, съвсем неприсъщи за толкова млад човек. Съучениците, които преди страняха от „захлупената“ зубрачка, сега се надпреварваха за вниманието и. Момичетата завистливо гледаха новите и дрехи и направо зяпнаха, като видяха бельото и, докато се преобличаха за физическо. Подаръкът и за Нова година беше кредитна карта, която Антон я посъветва да използва разумно. Мария все още изследваше, къде са границите на разумното. Момчетата точеха лиги след нея, като кучета пред месарница и въпреки, че Антон я окуражаваше да флиртува, дори защо не да излиза, с момчета на своята възраст, тя ги намираше скучни и смешни. С безкрайните им разговори по детински теми, перчене и неумели опити за ухажване. През ваканцията дори я поканиха  за първи път на купон. Антон настоя тя да отиде. Беше пълен хаос, дразнещо висока музика и Мария избяга в кухнята, за да се спаси от настоятелните покани за танц. Там нейни съученички обсъждаха сексуални постижения и тя едва се сдържа, да не се разсмее с глас, когато една от съученичките и гордо заяви, че гаджето и издържало по десет минути. Антон никога не свършваше за по-малко от час. От целия разговор, остана с впечатление, че разбиранията и за секс, коренно се отличават традиционното тийнейджърско ръгане. Освен това изобщо не я свърташе, защото Антон я накара да отиде с аналната тапа в дупето. Толкова се раздразни, че накрая написа съобщение на любовника си. Баба и беше дала неохотната си благословия за купон с преспиване и Мария имаше желание да оползотвори пълноценно възможността. Изниза се към десет часа, хвана такси и след половин час беше в обятията на Антон. Потънали в удобното кресло, гледаха романтична комедия, ядяха пица, пиеха бира, а мъжът засипваше актьорите с обиди и презрение, само за да чува, как Мария се смее.
От допира на младото и тяло членът му набъбна тя усети как нещо я притиска  под дупето. Небрежно пъхна ръка и хвана дебелия му орган през панталона и Антон изпъшка глухо, когато ръката и се задвижи. Тя измърка палаво и се отърка в мъжа си, членът в ръката и се втвърди. Момичето се извъртя, отпусна се на колене пред креслото и разкопча колана на панталона. Дръпна го надолу, заедно с бельото и пред лицето и изхвръкна и величествено се размаха почти напълно възбудения хуй. Мария улови моравата му главичка с устни и Антон изпъшка доволно, допи втората си бира, блажено отпуснат в креслото, докато момичето си играеше с члена му. Лижеше го по ствола, започвайки от тежките тестиси, чак до върха, обикаляше с върха на палавото си езиче под ръба на главичката, карайки мъжа да мучи. После я налапваше и всмукваше страстно, чак бузите и хлътваха навътре. Ако усетеше, че дишането на Антон става по-тежко, го изваждаше от устата си, изплюваше се демонстративно отгоре му и с мъчително бавно движение на ръката си разтъркваше слюнката надолу по ствола, а после го стискаше в основата и опитваше да натика върха на езика си в отвора на члена. Антон допи последната глътка, метна бутилката настрани и безцеремонно изправи момичето, грубо събличайки дрехите и. Големите му длани алчно шареха и стискаха младата, свежа плът, докато Мария се извиваше в ръцете му, дишайки тежко, а погледът и се беше замътил от мъчителното очакване. Той доволно откри, че анусът и затапен, както я беше инструктирал и с ръмжене я просна на креслото, вдигна и разтвори краката и, за да се наслади на лъщящата от мъзга деликатна женственост. Дори подути от желание, листчетата на долните и устни бяха малки и нежни. Антон коленичи пред нея, хвана надървения си член и го наведе, опирайки го очакващия го вход. Мария нетърпеливо се опита да се наниже на твърдия кол, но мъжът всеки път се дръпваше, отърквайки чудовищно подутата си главичка в соковете на момичето. Дразнеше клитора и, докато Мария не започна да скимти  и тогава опря члена си на тръпнещия отвор и бавно се отпусна напред. От гърлото на момичето се откъсна продължително стенание, което прерасна във вик. Дебелият член болезнено я разширяваше, докато си проправяше път в нея и кожата и настръхваше от мъчителното удоволствие от първото проникване. Тя хвана краката си под коленете и ги разтвори, колкото можа. После изпъна глава назад, затвори очи и се остави на любовника си. С всеки тласък той завоюваше по още малко от нея, караше тясното и влагалище да се опъва около дебелия му пенис. Той беше извънредно възбуден, гледката на момичето, което само си разтваряше краката и му се предлагаше, както и дългата предварителна игра, бяха подули чепа му до болезнена дори за него ерекция. Тласна отново и под стенанията на Мария потъна в нея до тестисите. Влагалището и се сви, когато върхът му притисна дъното и Антон стисна зъби, задържа дъха си и мъчително преглътна няколко пъти, за да удържи напиращата в топките му река от семе. Веднъж спрял изпразването си, можеше да продължава, колкото си поиска. Помпаше момичето с дълбоки, плавни движения, наслаждаваше се, как тялото и откликва, малките розови пъпки на гърдите и се втвърдяваха, клиторът и набъбна и тя след малко завика с цяло гърло. Оставяше я да се съвземе от оргазма, като съвсем леко, нежно се движеше в нея и после пак я засилваше в безкраен ритъм. Спусна ръка и напипа тапата в ануса и, притисна я и усети твърдото тяло през тънката преграда. После дръпна навън, колкото широката капковидна част да разтегне халката и и пак я плъзна в дупето. Мария започна да хапе устни, знаеше какво следва, болката от аналното проникване и неповторимото усещане за изпълване в червата и. И накрая горещите откоси сперма дълбоко в нея, желанието да поеме семето му отиваше отвъд здравия разум и ако останеше на нея би обвила крака около кръста му, заключвайки го в себе си, за да остави семето си в утробата и.
Антон бавно се отдръпна, излизайки от нея със звук, като от отваряне на бутилка вино. Влагалището и го пусна с нежелание и Мария отпусна ануса си и напъна леко, за да му позволи да извади и тапата. Чувстваше се толкова празна, беше чак болезнено, тя се пресегна, хвана пениса му и го допря до отвора на дупето си. Прехапа устни и му кимна, че е готова.
- О-о-ох! – дебелият член разтегна болезнено ануса на момичето и то извика. – М-м-мхм. М-м-м, да-а.
Беше вкарал само месестата главичка и когато аналният и пръстен се сключи зад нея, болката се уталожи. Сега щеше да набута бавно дебелия ствол, карайки хиляди искри да запълзят по тялото и, докато я разтягаше до скъсване. Това чувство за разпъване беше много специално удоволствие, мазохистично и мръснишко, караше вагината и да плува в сокове. Коравият, дебел член се плъзгаше през халката на ануса и с мъчителна наслада, усещаше го дълбоко в себе си, тежък натиск чак в корема. Мария притисна клитора си два пръста и застена, докато го разтриваше яростно. Цялото и тяло потръпна и се затресе в конвулсии, а от влагалището и буквално изхвърчаха няколко капки сок. Заровен до топките в горещия и задник, Антон не искаше да се сдържа повече и с гърлено ръмжене започна да се празни. Двете тела потрепваха дълго време едно в друго. Накрая Антон с нежелание понечи да се отдръпне.
- М-м-м, не! – тя обви крака около кръста му и го придърпа обратно. – Остани още!

Той погали гърдите и и Мария въздъхна от удоволствие.
- Налага се. – с крива усмивка и отвърна Антон. – Две бири не са шега за човек на моята възраст, трябва да ги източа.
Мария разтвори крака, но по лицето и плъзна пакостлива усмивка и пак го стисна.
- И за това трябва ли да излизаш от мен?
- А? – мъжът я погледна удивено. – Момиченце!
Тя се изкикоти и завъртя нанизаното на члена му дупе. Антон не можеше да повярва, какво му предлагаше младата му любовница. С мъка отпусна мехура си и мощната гореща струя се заизлива със сила дълбоко в момичето. Тя застина, очите и се окръглиха, когато горещата течност започна да я изпълва и от устата и се понесе продължителен вик, прекъсван само от хрипливи стенания. Мария имаше чувството, че ще се пръсне на парчета, струята я превземаше, пътувайки из нея с гъделичкане. Пред очите им плоското и коремче започна да се издува леко, придавайки на момичешките и форми едно по-зряло излъчване. Когато и последната капка се изля, членът на Антон беше толкова корав, колкото и в началото. Той се задвижи в нея внимателно, боейки се да не я нарани. Мария изохкваше гърлено при всеки лек тласък, чувстваше се, като надут балон. Беше болезнено, но същевременно толкова перверзно, че непоносимата тежест в корема и я караше да стене в приближаващия оргазъм. Антон хвана зърната на гърдите и с пръсти и ги замачка. Това освободи момичето и то запищя, мятайки крака и гърчейки се конвулсивно, с такава сила, че Антон се уплаши тя да не се нарани. След оргазма, тялото и вече не можеше да издържи на напрежението и тя измъчено погледна мъжа си. Той я подхвана и без да излиза от нея я понесе към банята.
По-късно, докато дояждаха студената пица, Антон я погали по лицето.
- Лазар ни покани на гости, докато си във ваканция. – за първи път споменаваха Лазар. – Искаш ли да отидем?
- Ти... ти искаш ли? – засрамено отвърна на въпроса с въпрос Мария.
- С него беше забавно, нали? – тя кимна и мъжът продължи. – Той има малко особена приятелка. Мога да ти обещая едно, няма да скучаеш!
Следва

Дядо Торбалан

понеделник, 14 януари 2019 г.

Новогодишен подарък 6

Лазар наля чаша шампанско и я подаде на едва дишащата Мария. Тя се надигна на лакът и жадно изгълта я изгълта, изгаряйки пресъхналото си гърло с газираното питие. От креслото я гледаше Антон, с изваден, надървен член. Момичето се смъкна от леглото и запълзя на четири крака към него, движеше се като котка и поклащаше стегнатото си малко дупе, под одобрителния поглед на Лазар. Стигна до креслото и се изправи на колене, надвесвайки глава над дебелото парче, което стърчеше от панталона на мъжа. Гледаше Антон в очите, точно както той обичаше, погледът и блестеше от изпития алкохол, той и помагаше и да се отпусне, да не мисли, дали това, което се случва е правилно или не. Надвеси се над пениса му с отворена уста и зачака. Мъжът хвана главата и с две ръце и я натисна надолу, прониквайки през топлите, очакващи го устни. Движеше я по ствола си по-грубо от обикновено, натискаше главата и, насилвайки члена си в гърлото и и Мария се давеше, а слюнката и се процеждаше около ъгълчетата на устните и се стичаше по топките на Антон. От очите и потекоха сълзи и виждайки ги, мъжът още повече озверя. Започна да я чука в устата грубо, вадеше целия си член и след това дърпаше главата и надолу, Мария успя да изплези език и това улесни движението на дебелия орган. При поредното проникване тя някак отпусна гърлото си и влезе в устата и с цялата си дължина. Момичето заби нос гъстото пубисно окосмяване, под акомпанимента на животинския рев на мъжа.
- Ъ-а-а-о-оххх. Ебати кефа! А-а-а, да, това е, лапай, курво!
Беше истински шок да чуе Антон да говори толкова вулгарно. А обръщението я накара да настръхне! Той извади пулсиращия си член от гърлото и и тя се задави в кашлица, докато си поемаше въздух. Отново натисна главата и надолу и заби коравия си хуй в гърлото и. Започна да я ебе така, грухтейки шумно, протегна се за чашата си и изля цялото и съдържание в устата си. Изръмжа и издърпа изцяло члена си от устата на Мария. Беше я хванал за косата и опъна назад, за да огледа лицето и. Сенките и се бяха размазали от сълзите, цялата и уста беше в лиги, а около лицето и кичури коса висяха във влажен безпорядък. Нямаше нищо общо с ученичката, която доведе на новогодишния бал. Мария беше напълно неподготвена за шамара му, не беше силен, но изплющя по мократа и буза, като пистолетен изстрел.
- Уличница! Ако можеше да се видиш, на какво приличаш! Лапай! – гласът на Антон беше неузнаваем, груб и дрезгав.
Уличница! Думата и шамара улучиха някаква непозната Мария, заключена здраво зад дебелите решетки на възпитанието. Слабините и пламнаха и момичето сграбчи дебелия член и лакомо го налапа. Гледаше Антон в очите и нежните и устни сладострастно се плъзгаха по надутата до пръсване глава на пениса му, смучеше го шумно, стенеше от желание и езикът и лижеше неуморно копринено-нежната кожа. Антон издаде животински звук, стисна момичето за ръката и я дръпна отгоре си. Мария ловко се покатери на креслото, разкрачи обутите в черни чорапи крака от двете страни на мъжа и се спусна надолу, нанизвайки се на твърдия, като камък, хуй. По тялото и полазиха иглички, когато горещия орган проникна в подгизналото и от сок влагалище и тя простена, премрежила поглед. Затворила очи, нанизана на члена, с размазан грим, Мария изглеждаше отново крехка и безпомощна. Антон я дръпна към себе си и нежно целуна подпухналите и устни. Момичето се задвижи едва-едва отгоре му, повече леко полюшване и се отдаде на топлия допир на устните. Струваше и се, че времето е спряло с някакъв магически трик, от очите и се търкулнаха сълзи, но този път от задушаващото чувство на щастие. Пак беше момичето на Антон, гушната и трепереща в ръцете му. Езикът му се разхождаше в устата и, а дланите му я галеха по гърба, раменете, оправяха косите и. Усещането се промени, когато слязоха към стегнатите полукълба на дупето и и ги замачкаха нежно. Мария измърка и се задвижи по-бързо, започна да язди мъжа си. Опря ръце на раменете му, изправи гръб стегнатият и задник заподскача, докато тя нанизваше на дебелия член. Две ръце я обхванаха изотзад, припомняйки и, че не са сами в стаята. Грамадните лапи на Лазар хванаха гърдите на момичето и то простена, когато дебелите пръсти разтъркаха малките розови зърна. Големият мъж започна да целува шията и, устните му минаха нагоре и езикът му влезе в ухото и. Мария изви гръб, притискайки се в широките гърди на Лазар, без да спира ездата си. Известно време в стаята звучеше само глухото пъшкане на тримата. После Антон повдигна момичето и го завъртя с гръб към себе си. Мария пак се отпусна надолу, горещото и влагалище лакомо пое члена и започна да се движи в познатия ритъм. Тя се беше обърнала с лице към Лазар и членът му стърчеше пред лицето. Без изобщо да мисли, го хвана в основата, беше толкова дебел, че пръстите и не се събираха около него. Поднесе го към устата си и го налапа. Устните и лакомо смучеха надутата морава главичка, а върха на езика и нахално се опитваше да се навре в тесния отвор на члена. Лазар извика, наведе се, хвана момичето през кръста, повдигна го във въздуха и го наниза на хуя си. Без усилие я държеше така, все едно си правеше чекия с нея. След десетина тласъка я спусна обратно върху Антон. Двамата мъже започнаха да си разменят Мария и тя усети познатото свиване долу, между краката си, предшестващо оргазмите. Беше толкова овлажнена, че дори дебелите членове влизаха и излизаха без усилие. Лазар беше излязъл от нея и я спускаше надолу, а Мария нетърпеливо търсеше члена на Антон. Омазаният в соковете му орган не улучи точно отвореното в очакване влагалище и се плъзна назад, между бузите на дупето и. Мария беше толкова възбудена, че целите и бедра бяха мокри, чак до ръба на чорапите и. Коравият член опря в ануса на момичето и то седна, преди да успее да реагира. Антон се вряза в задника и, като горещ нож в масло, болезнено, сякаш я разряза.
- А-а-а-й-й! О-ух, оууууууу! Дупенцето миии! Олеле, майчице! – запищя Мария, нанизана на коравия чеп.
Анусът и стискаше до болка члена, набит в момичето до топките. Тя седеше на него, изтръпнала от режещата болка, чувстваше се, все едно я е разпорил. Мъжете също бяха застинали, поизтрезнели от писъците на момичето. Мария пъшкаше и нямаше сили да се надигне и изниже. Антон я прегърна изотзад и я придърпа, притискайки гърба и към гърдите си. Приятното усещане на горещата му кожа, както и промяната на ъгъла, под който пенисът влизаше в дупето и, облекчи донякъде болката, усещането в ануса и все още я пронизваше остро, но дълбоко заровената във вътрешностите и главичка на антоновия член пулсираше приятно. Сякаш в нея биеха две сърца. Мъжът и я прихвана под бедрата и вдигна краката и, като едновременно с това ги разтвори в страни. Лазар клекна пред креслото и грапавият му език нежно облиза срамните и устни от долу до горе, притискайки се силно в клитора и. Мария изстена, затворила очи. С всяко плъзгане на езика, мускулите на дупето и се отпускаха и халката и вече не стискаше члена на Антон така свирепо. Болката отслабна, оставяйки, като далечен фон и тя се задвижи внимателно, прегръщайки любимия дебел член с аналния си пръстен. Езикът се беше съсредоточил върху клитора и и го шибаше с бързи камшични движения с върха си. Мария проскимтя едновременно жално и страстно и ускори ездата. Членът се плъзгаше в ануса и мазно, благодарение на реката от собствените и сокове. След малко Лазар се изправи, хвана я, както преди и я повдигна, изнизвайки я от Антон и нахлузвайки своя хуй в тръпнещата и вагина. Когато я спусна обратно, Мария се пресегна, хвана пениса под себе си и го намести на входа на ануса си. Отпусна се върху него бавно, отпускайки халката си. При проникването я стрелна остра болка, но бързо отшумя, щом дебелият ствол потъна в дупето и. На поредната размяна на дупките и, анусът и пое Антон безболезнено и той се задвижи в дупето и с шумно мляскане. Мъжът и пак я хвана под бедрата и разтвори широко краката и. Влагалището и се отвори и Лазар не чака втора покана. Намести се между стройните крака, обути в копринени чорапи, намести хуя си на входа и и внимателно натисна напред.
- А-а-а-х! М-м-хм-о-оу. – Мария прехапа устни, докато мъжът едва си проправяше път в нея. – Ау! О-ох, ле-е-ко. О! О. Ох, лекичко... да!
Чувството беше нереално, напрежение, разпъване, лека болка и всичко това доминирано от еуфоричното чувство за пълнота.  Когато главата на члена му преодоля входа, стволът се плъзна навътре лесно по обилната мъзга. На Мария и се зави свят, затвори очи се отпусна, предавайки се напълно на двамата мъже. Членовете им се движеха в нея отначалото бавно, момичето беше притиснато между силните тела, както те бяха притиснати един до друг вътре в нея. Краката и се мятаха безволево отстрани при всеки тласък. Мария изгуби свяст, стенеше в делириум, без да знае, дали това е един гигантски оргазъм или много оргазми, които започват, когато свърши предишния. Членовете я проникваха, като бутала на някаква машина за удоволствие, докосвайки я с твърдите си тела по всяко кътче. Усещаше Антон някъде дълбоко в червата си, а Лазар напиращ в матката и, а двамата заедно, притиснати плътно, разделени само от нежната и, напъната до пръсване, плът. През пелената на несекващото удоволствие, Мария усети, че ритъмът им се ускори, дишането им стана по-тежко, а мускулите им се напрегнаха. С дълбок стон, Антон застина и надървеният му член запулсира в дупето и, заливайки я със сякаш безкрайни откоси семе. Лазар също беше започнал да потръпва и Антон го бутна, хвана Мария за дупето и я вдигна, изнизвайки члена си от ануса и с мокро мляскане. Разтвори бузките на задника и и пред големия мъж зейна отпуснатия и анален пръстен. Той разбра и дебелият му член потъна през халката и без съпротива. Още с проникването започна да се празни продължително. Членът му се вкоравяваше и изхвърляше поредната порция гъста сперма, дълбоко в червата на момичето. Когато излезе от нея, анусът и остана широко зееща алена яма, дори не се опитваше да се затвори.
Антон вдигна изтощеното и тяло и, пренесе я до леглото и нежно я положи върху вишнево червените чаршафи. Двамата мъже си размениха няколко тихи думи, Лазар се облече бързо, по войнишки и излезе, затваряйки внимателно вратата. Антон легна до Мария и я придърпа в прегръдките си.
- Сърдиш ли ми се? – тихо попита тя.
- Откъде ти хрумна?!
- Аз... че ти изневерих...
- Не ставай глупава, - той я притисна нежно. – изневярата е измама. Ние просто си доставихме удоволствие тримата, това е. Пък и Лазар ни покани на гости, така и не можа да си вземе довиждане с теб.
Целуна я по челото и се присегна да изгаси осветлението. От разширения и анус протече дебела струя сперма и Мария засрамено си опита да го свие. Безуспешно, усещаше се толкава разтворена и отпусната, беше приятно, но и малко стряскащо.
- Ще изпуснем фойерверките. – промълви в просъница тя и заспа.
Антон и Мария за първи път спаха, а не просто дремнаха, заедно. На момичето и се стори, че това беше най-хубавият новогодишен подарък в живота и.

Следва

Дядо Торбалан

събота, 12 януари 2019 г.

Новогодишен подарък 5

Двамата любовници почти всеки ден открадваха мигове, за да се видят. Антон се нахвърляше върху момичето с възродена младежка страст, а тя го приемаше в себе си с жажда, отприщена след дълго въздържание. Когато той влезе във вагината и за първи път без презерватив, на Мария и идваше да заплаче от усещането на горещо пулсиращия в нея член. След това презервативите бяха забравени и Антон свършваше в дупето или в устата и. Аналният секс беше за Мария коктейл от болка, чувство за изпълване и отдаване на волята на мъжа. Блясването на погледа му, когато се насочваше към дупето и, подсказваше, колко специално е това за него и влюбеното момиче копнееше да даде всичко. Антон и отвръщаше, като всеки път откриваше за нея нов начин, по който тялото и да получи удоволствие. След сливането си, двамата оставаха прегърнати в мълчание, Мария се притискаше в тялото на любовника си, напразно опитвайки да се скрие от безмилостния марш на времето. Антон с въздишка я целуваше по челото и нежно разделяше ръцете и, за да се облекат и да им остане време да поговорят. Ментор и ученичка, както тялото и беше ненаситно за любов, така и умът и беше жаден за знания. За нея Антон беше енциклопедия, морален съдник, седящ по-високо от божество, любим, баща, който толкова и липсваше...
Той хвана момичето за ръка и го поведе по пътеката към женствеността. В училище Мария се появи не по дънки, а облечена в изискан и едновременно с това сексапилен костюм, качи се на токчета, започна да носи ненатрапчиви бижута. Сребро. Защото то подхождаше на младостта и. Щеше да е скандално да ги виждат често заедно, толкова искаха да седнат в ресторант, в опера или на концерт! Шансът да бъдат двойка дойде в новогодишната нощ. В големия търговски център щеше да има благотворителен бал с маски. Когато Антон и показа билетите, Мария изпищя от възторг, при възможността, едновременно да бъдат заедно на публично място и тя да се облече, като принцеса. До късно през нощта избира костюм, като с мъка отхвърляше явно кичозните, със стотици висулки, воали и панделки. Накрая се спря на черна рокля с голи рамене, както я посъветва Антон, да открие младата си плът и сребърни украшения за контраст. Изпрати връзката на Антон и тоалетът беше поръчан. Кавалерът и си избра черен тесен панталон, бяла риза с бухнали ръкави и отворена, за да разкрива мъжествената му гръд. Лицето му щеше да е скрито от домино и широкопола шапка.
 Светлините и ярките карнавални цветове караха Мария да се чувства сюрреалистично и тя стисна още по-здраво Антон под ръка. Във фантастичната картина от костюми имаше нещо гротескно плашещо, но и привлекателно. Мъжът взе две чаши шампанско от подноса на един сервитьор, подаде едната на дамата си и гледайки я в очите чукна чашата си в нейната с кристален звън. Въпреки, че знаеше, че зад маската се крие Антон, Мария изпитваше вълнение и мъничко страх от този елегантен разбойник и нахалните му зелени очи, които я опипваха похотливо. Тя нямаше опит с алкохола и изгълта чашата си на един дъх, главата и се завъртя и всичко започна да и изглежда по-ярко и крещящо и сякаш времето се забави. Антон я прихвана през кръста и я завъртя в мелодията на валса. Мария се остави да я водят, полите на роклята и се развяха около краката и и момичето си помисли, че ако кавалерът и я завърти още малко по-силно, ще се видят жартиерите и. Това и се видя толкова скандално и забавно, че Мария чистосърдечно се засмя и продължи да се смее, докато заплененият от детинската и радост Антон я въртеше все по-лудешки. Накрая момичето се отпусна в ръцете му, бореща се да си поеме дъх и грабна нова чаша шампанско, изгаряща от жажда. Някъде много отдалече конферансието говореше нещо, което се удави в пенливата течност. Бузите на Мария се зачервиха и тя, изпълнена с енергия и забравила опасенията си, почти заподскача из залата, жадна да види всичко. Антон потърпя известно време и накрая я хвана под лакътя.

- Бръмна ми главата! – извика той в ухото и. – Ела, на втория етаж е по-спокойно.
На Мария не и се искаше да се откъсва от пищната карнавална обстановка, но с малко мрънкане се остави да я поведат към втория етаж. Пристъпвайки в залата, момичето за момент си помисли, че е оглушало, толкова голяма беше разликата с данданията долу. Светлините бяха приглушени, дълбоките кресла черни и бели, а някой свиреше спокойна мелодия на пиано. Антон и помогна да се настани в едно от белите кресла, където тя изпъкна с черната си рокля. Мария кръстоса крака, откривайки изящния си глезен и прасеца, обути във фин, копринен чорап. Разговорите бяха тихи, а в центъра бавно се въртяха две двойки. Антон изчезна и след малко се появи с две чаши. Драмбуйе за себе си и тоник за Мария, за да и се проясни главата. Той де отпусна в съседното кресло с облекчена въздишка и свали шапката с доминото.

- Това е частно парти. – обясни Антон. – Едно от условията е дикретност.
Мария се беше намусила, доведе я в клуба на пенсионера, а сега и донесе безалкохолно, все едно е някоя хлапачка! Ама-ха, ще му покаже тя!

- О-о-о, дискретност! И какво толкова тайно става тук? Сборище на тайно общество, рицарски орден? – тя театрално окръгли очи, леко завалвайки думите. – Принасяте ли девица в жертва?
- Не-е. – проточи Антон. – Не е задължително да е девица.
- Значи и аз ставам! – засмя се малко нервно момичето. Тъкмо щеше да каже още нещо хапливо и към тях се приближи един истински гигант.
Мъжът беше огромен, всъщност беше направо четвъртит. Той учтиво се поклони на Мария и с широка усмивка подаде грамадната си длан на Антон.
- Ах, Лазо! – надигна се Антон, за да се ръкуват. – Мария представям ти мой добър приятел, Лазар. Позволи ми да ти представя очарователната дама, която ме удостои с честа да бъде с мен, Мария!
Великанът се приведе с учудваща за размерите си грация и целуна ръка на изчервяващото се момиче.
- Заповядай, седни при нас. Къде е дамата ти?
- В последния момент се отказа. – отвърна Лазар, настанявайки се в свободното кресло и махна неопределено с ръка. – Знаеш, женски работи...
Двамата мъже размениха още няколко общи приказки и Мария реши да изостави тактиката с цупенето. Докосна нежно Антон.
- Тони, - за първи път го наричаше така. – Ще ми донесеш ли още една чаша шампанско?
Тя невинно затрепка с мигли и Антон едва не се разсмя. Не можа да и откаже. Когато се върна, пианистът беше станал и публиката го изпрати с аплодисменти.
- Антоне, изсвири ти нещо! – подкани го големия мъж.
- Ти свириш на пиано?! – окръгли очи Мария.
- Е... малко... някога.
- Моля, моля! – запляска с ръце тя.
Антон седна на пианисткото столче, нави ръкави и след малко в залата зазвуча „Рапсодия в синьо“. Мелодията беше хипнотизираща и без да усети, момичето започна да се поклаща и дори тихо я затананика, докато въртеше тънкостенната чаша в ръка. Лазар се изправи и с учтив поклон я покани да танцуват. Мария се поколеба за миг и прие подадената ръка. Момичето се почувства, като играчка в ръцете на големия мъж, той почти я отлепяше от земята, като я завърташе под музиката на пианото. Антон продължи със Summer time, напук на сезона и Мария усети грамадната длан, обхванала кръста и, леко да се раздвижва по гърба и. Трите чаши шампанско я караха да се чувства приятно отпусната, галещата гърба и ръка изпращаше нежни тръпки по тялото и. В главата и се мярна мисъл, че това е нередно, но никак не и се искаше да спира. А нали това е просто танц, пък Лазар е приятел на Антон? Мария притвори очи от удоволствие и се облегна на кавалера си. Той съвсем естествено премести ръката си нагоре и пръстите му погалиха голите плешки и се плъзнаха по дължината на гръбнака и, чак до врата. Кожата на момичето настръхна и тя въздъхна тихо. Двамата се въртяха, музиката от пианото хипнотизираше и без това замаяното и съзнание. На края на мелодията Лазар нежно прошепна:
- Малко почивка?
Мария кимна унесено, въртейки се безкрайно бяха спрели пред една врата. Мъжът я отвори и покани момичето вътре. Озоваха се в стая, аранжирана изцяло във вишнев цвят, грамадно легло, тоалетка две дълбоки кресла. Лазар седна на леглото и преди Мария да се усети, я дръпна за ръката и тя седна в скута му. Целувката я свари неподготвена, толкова властно езикът му разтвори устните и, че тя в първия момент дори не помисли да се противи, а и прегръдката му беше толкова мощна, безапелационна, убиваше всяка мисъл за неподчинение. Мария потрепера в ръцете му, затвори очи и върхът на езика и срещна неговия. Целувката му имаше вкус на скъп алкохол и далечен аромат на пура, дясната му длан я галеше по гърба, а лявата се плъзна по бедрото, надолу по целия и крак и пръстите му обхванаха глезена и. Езикът му се гмурна в устата и, а ръката му тръгна нагоре, опипа коляното, завря се под полата и, докосна ръба на чорапа и продължи по голата кожа на бедрото. Когато докосна дъното на изрязаните и прашки, те вече бяха мокри. Стонът на Мария беше приглушен в устата му и тя услужливо разтвори крака. Лазар отмести дъното на бельото и грамадният му пръст, с едно натискане проникна в нея. Това отрезви момичето и то се изви в ръцете на мъжа, борейки се да се отскубне. Лазар изненадано я задържа, но после я пусна и тя скочи, дишайки тежко. Понечи да побегне, но вратата се отвори и в стаята влезе Антон. Тя се хвърли в прегръдките му, хлипаше от чувство за вина и от облекчение. Двамата мъже си размениха бърз поглед и Антон зашепна успокоително, люлеейки я леко в ръцете си.
- Хайде-хайде! Няма нищо, Лазар не е искал да те изплаши. Добре си, нали?
Мария измрънка неразбрано, вече не беше изплашена, но беше засрамена... и възбудена, влагата между краката и се просмукваше в бельото. Антон я погали по бузата, забеляза, че под роклята зърната на гърдите и се бяха втвърдили. Мушна длан между бедрата и и момичето се сви със стон. Той продължи да я гали внимателно и нежно я целуна. Мария му отвърна и се отдаде на познатото усещане. Зад нея Лазар стана и започна безшумно да се освобождава от дрехите си. Антон я завъртя и докато целуваше голата а шия заразкопчава роклята. Мария беше затвора очи, оставила се на усещанията, все още замаяна от алкохола и емоциите. Двамата мъже съблякоха роклята и момичето остана пред тях, пристегната в оскъдния черен корсет, ефирните прашки и дългите си чорапи. Антон пъхна пръсти под ластика на прашките, плъзна надолу ги по бедрата и и ги остави да се свлекат на пода. Лазар хвана Мария за ръката и дръпна към леглото. Тя се поколеба, обърна глава към Антон и той само кимна с горящ поглед. Момичето, задъхано от възбуда, последва големия мъж и двамата се озоваха в кревата, вплели ръце и крака, в страстна прегръдка.
Антон се настани удобно в едно от креслата и отпи юнашки от чашата си. Панталонът му се беше издул отпред.
Двойката на леглото продължаваше играта си все по-разпалено. Лазар беше вкарал два от огромните си пръсти в нежното влагалище на момичето и я чукаше с тях, докато палецът му притискаше клитора и. Мария беше стиснала ръката му с бедрата си и с нетърпеливо скимтене се нанизваше, колкото може повече. Мъжът дръпна корсета и извади гърдите и навън, лакомо поднесе зърното и към устните си и го засмука, после го захапа, изтръгвайки от Мария вик на болка и удоволствие. Тя задвижи таза си още по-бързо и скоро завика, разтърсвана от оргазма си. Без да и дава време да си поеме дъх, Лазар я обърна по гръб, провря ръце под коленете и и като и разтвори краката влезе в нея с едно мощно движение. Членът му, напълно изправен от нетърпение, беше също толкова масивен, колкото собственика си. Дебелият орган нахлу в момичето, разпъвайки тясното и влагалище около себе си. Лазар я хвана за раменете с огромните си длани и се задвижи с бавни, дълбоки тласъци. Разкрачена и прикована към леглото, Мария нямаше друг избор, освен да се остави да бъде обладана от приличащия на бик мъж. Беше я взел почти насила и чувството за безпомощност беше изненадващо приятно. Похитена от този брутален гигант, с широко разтворени крака, беше разтворена достатъчно, за да не изпитва болка от неуморните движения на дебелия му чеп. Както я беше сгънал на две, когато потъваше до топките, дебелата глава на члена му притискаше матката на момичето. Не го правеше рязко, движеше се сигурно, дълбоко, но плавно и вместо болка, Мария усещаше в утробата си напрежение, на границата на поносимото. Вагината и стисна дебелия нашественик и се отпусна, обливайки го със соковете си. После още веднъж, по-силно и се отпусна още повече. При всяка контракция, цялото тяло на Мария се сгърчваше в ръцете на мъжа. Зад тях Антон беше разкопчал панталона си, едната му ръка масажираше тестисите му и дебелият му пенис се поклащаше тежко във въздуха. Да гледа своето момиче обладано така брутално, събуждаше в него букет от най-бурни чувства, ревност, любов, жестокост, похот. Без да съзнава, ръката му мачкаше топките, в ритъма на накъсаните хрипове, които се откъсваха от гърлото на Мария, всеки път, когато бикът върху нея си пробиваше път до матката и. Красивите и крака, лъщящи в копринените чорапи, се мятаха безпомощно  отстрани при всеки мощен тласък. Пъшканията и се промениха, пръстите на краката и се свиха и тялото и започна да се тресе.
- А-а-а-ах! А! А-ах! – Мария закрещя, протегна ръце и впи нокти в гърдите на великана. – О-о-о-о-ууу!
Лазар удължи оргазма и, като забавяше движенията си и преди искрата в момичето да угасне, тласваше отново, разпъвайки я около дебелия си ствол. Когато тялото и остана напълно опустошено от оргазма, тя се отпусна безсилна и мъжът излезе от нея. Лежеше на вишневото легло, като счупена играчка, с разперени ръце и широко разтворени крака, вулгарно излагащи на показ подпухналата и женственост.

Следва

Дядо Торбалан

вторник, 8 януари 2019 г.

Новогодишен подарък 4

През целия ден Мария не можеше да познае себе си. От свитото момиче, с ниско самочувствие, нямаше и следа. Чувстваше превъзходство над съучениците си и го показваше, дори без да се усеща, им говореше снизходително. Обикновено лесна жертва на словесни атаки, днес заядливците даже не смееха да се заяждат, без да разбират напълно, но се чувстваха, като деца пред възрастен. А Георги не можеше да разбере, какво се случва. Та нали миналата седмица той успя да изчука последната девственица и после я разкара? Защо днес тя не плаче?! И как се осмели да го унизи, та той беше... той беше Георги, плейбой, Георги, който прави, каквото си поиска, на когото си поиска! На два пъти събра смелост да направи забележка по адрес на Мария, така че всички да чуят, но момичето и двата пъти отвърна с презрителна усмивка. Освен това тя не спираше да си върти дупето! Както седеше и с тихо „м-м-мхм“ се наместваше на стола, с едно свръх еротично завъртане, което тръгваше от тънкото и кръстче и завършваше с разклащане на хълбоците. А малкият и стегнат задник сядаше някак на една страна и щръкваше смущаващо. Отгоре на всичко, Мария беше свръх активна във всички часове, по философия дори поведе дебат с учителя за Кант, настоявайки, че светът е продукт на нашите собствени възприятия и нагласи. Само тя и г-н Стамболийски разбраха за какво говореха. Накрая Георги се нацупи и се отдаде на фантазии, в които си отмъщаваше стократно на Мария, накрая тя плачеше горко и го молеше поне да я погледне, но той, разбира се, я отминаваше с високомерно вдигната глава.
А през това време, Мария място не можеше да си намери! Проклетата анална тапа напомняше, че е в дупето и всяка секунда. Първо имаше чувството, че трябва да отиде до тоалетната, после просто я сърбеше и момичето се въртеше на стола, като при всяко помръдване, малкото капковидно тяло в нея я притискаше на ново място. В следствие на това, Мария цял беше, като катеричка прекалил с кофеина. Малко преди да звънне последния звънец, телефонът и бръмна от получено ново съобщение. Тя тайничко го погледна и сърцето и пропусна един удар от вълнение. Текстът беше кратък: „днес, 19:00“. Подателят беше Антон и Мария едва не извика от възторг. Едва дочака да свърши часа и изхвърча към къщи. Нямаше много за учене и в четири следобед тя изгуби търпение, грабна новото си черно бельо и половин час по-късно превъртя ключа и отвори вратата на мезонета, „Любовното ни гнездо.“, мисълта плъзна топла тръпка по тялото на момичето. На масичката в хола имаше бял плик за писма с нейното име. Тя го отвори нетърпеливо и вдъхвайки аромата на хартия и мастило зачете:
„Ако правилно съм преценил нетърпението ти, сега е най-късно пет часа.“
Мария вдигна вежди, малко оставаше до пет и тя изпита вълнение, сякаш от нещо свръхестествено. До сега никога не беше получавала писмо на хартия, още по-малко писано на ръка.

„Съблечи се и иди в банята“

Босите стъпала на момичето докоснаха топлия теракот, когато тя влезе в банята гола, само с бижуто, проблясващо лукаво между бузките на дупето и.

„Извади внимателно тапата от себе си.“

Тя се наведе напред и протегна ръка да издърпа играчката. Анусът и се беше сключил здраво около шийката и Мария изпъшка от усилие, спря и се опита да се отпусне. Напъна леко и дръпна пак, този път успя. Почувства моментално облекчение, но в същото време усещане, че нещо липсва.

„В шкафчето ще намериш казанче с тънък маркуч и накрайник.“

Мария, като прилежна ученичка, затопли приготвената течност, напълни пластмасовата кофичка с половин литър и я окачи над масажната пейка. Следвайки инструкциите в писмото, постла пухкава кърпа и легна по гръб.

„Свий крака в коленете и ги прибери към гърдите. Намажи с лубрикант отвора на дупето си и накрайника.“

Когато пръстите и докоснаха ануса и започнаха да го масажират с лубриканта, слабините на Мария се свиха сладострастно. Аналната и халка леко набъбна под ласките, сви се конвулсивно няколко пъти и накрая се „нацупи“, отпускайки се достатъчно.

„Въведи накрайника бавно, ако усетиш болка, го завърти леко.“

Тънкият накрайник проникна в нея и тя простена тихо. В дупето и се появи приятен сърбеж и момичето задвижи тънкото тяло навътре-навън. Добре смазан, накрайникът се плъзгаше през халката на ануса и, доставяйки и чувството за приятно отпускане. По деликатните и срамни устни проблеснаха капчици мъзга и с въздишка на съжаление Мария продължи да следва инструкцията в писмото.

„Отвори балончето, за да не излезе накрайника от теб. Отпусни струята да тече бавно.“

Мария изпъшка, когато малкият балон се изду в нея и притисна ануса и отвътре. Течността започна да се влива в дупето и с приятно чувство на изпълване. Момичето разтвори крака, дланта и легна на плоския корем, притисна го и започна да го масажира с бавни кръгови движения. Тя задиша тежко, в коремчето си чувстваше тежест, а листенцата на срамните и устни се издуха и наляха с кръв. Мария затвори очи и докато галеше корема си все по-силно, докосна тръпнещия от нетърпение клитор и от устните и се откъсна едно дълбоко, гърлено „О-о-о-ох!“. Хълбоците и се задвижиха, а по тялото и плъзнаха тръпки от желание да бъде проникната още, тънкият накрайник беше дразнещо недостатъчен и момичето простена измъчено, обръщайки глава. Продължи да се гали дълго, след като цялата течност се беше вляла в нея, но накрая напрежението стана твърде силно. Мария освободи ануса си от накрайника и с пъшкане седна на тоалетната, за да се облекчи.

Опитваше се да убие времето, прехвърляйки каналите на телевизора и цъкайки на телефона си, но дългата възбуда и особено преживяването в банята, на ръба на оргазма, я влудяваха. Беше повторила процедурата и чувстваше тялото си приятно леко, после се изкъпа, използва разточително козметиката и сега се беше изтегнала във фотьойла, облечена само с черния комплект бельо. Повдигна единия си дълъг крак, сви го в коляното и после го изпъна, любувайки се на лъскавата материя. Чувстваше се мръсница, никога не се беше чувствала така и откри, че това и доставя удоволствие. „Аз съм една разгонена мръсница!“, помисли си Мария и погали почти голите си гърди. „Днес ще ме наебът в гъза.“, момичето никога не си беше позволявало дори на ум да говори вулгарно и сега направо се разтрепера, нарушавайки пуританското табу. „Антон ще ме дефлорира анално!“, Мария простена и затворила очи спусна ръка между бедрата си. Поне там той щеше да и е първия. Така се унесе във фантазиите си, че щракването на бравата я сепна и тя скочи, като подплашена сърна.

„Чакай ме на колене пред вратата, за да проверим, какво си запомнила за оралната любов.“

Вратата се отвори и искрящо зелените очи на Антон видяха едно смирено коленичило момиче, отпуснало ръце в скута си, с коса, силно опъната и хваната в конска опашка, за да открива невинното и, чисто лице. Контрастът с курвенското бельо беше толкова силен, че мъжът усети как членът му се втърдява на мига. Той пристъпи към нея и тя, гледайки го в очите, леко наклони глава настрани, протегна ръка и разкопча панталона му.  Полунадървеният член мазно изскочи пред лицето и и тя жадно разтвори ноздри, вдишвайки тежкия мускусен аромат. Нежната и ръка хвана горещия му, пулсиращ ствол, момичето отвори устни и бавно поднесе органа към устата си. Езикът и се показа и тя облиза копринено меката главичка. Антон изпъшка дълбоко, когато влажната, гореща уста го пое и засмука жадно. Мъжът хвана вързаната на опашка коса, задържа главата и и задвижи бедра. За кратко продължи да я чука в устата, а после извади члена си и помогна на Мария да се изправи. Тя понечи да го целуне, но се поколеба, да не би той да се погнуси. Антон прочете мислите и и с лека усмивка взе устните и в своите.

В спалнята я накара да легне по корем и сложи две възглавници под корема и, така че стегнатото малко дупе щръкна нагоре. Прегърна я, почти лягайки отгоре и и прошепна:
- Отпусни се и се наслаждавай. – целуна я по шията и тя измърка, затворила очи.
Антон приближи лице между краката на Мария и жадно я подуши. Езикът му докосна срамните и устни и леко ги погали нагоре-надолу. С всяко движение засилваше натиска малко повече. Нарочно не стигаше до клитора и, нито проникваше в нея с езика си, както би направил някой невъздържан младеж.
- А-а-ах! – се откъсна от устата на Мария. – М-м-мхм. А-о-оххх!
Момичето започна да извива хълбоци, опитвайки се да поднесе тръпнещия си клитор към устните му, но той мъчително го отбягваше. Мъжът вече облизваше долните и устни с цялата ширина на езика си и те се разтвориха за него. Той пиеше мъзгата и, вкара език навътре и до ушите му стигна дълбок стон. Без да прекъсва оралните ласки, отвори шише с лубрикант и изстиска от него на пръстите си. Докосна с тях ануса и и започна да го масажира. Пръстите му се движеха в бавен ритъм, заедно с езика, притискаха все по-настоятелно халката и, докато я отпуснаха достатъчно. Най-сетне върхът на езика му се спусна надолу, направи кръгче около изтръпналото от желание топче и го докосна. В същия момент средният му пръст проникна в ануса на момичето и мазно се плъзна навътре, използвайки внезапното свиване и отпускане на мускулите и.
- Н-г-нх-а-о-у! М-м-м, мх. – проникването стана безболезнено и Мария потръпна от приятното напрежение в аналния си пръстен.
Антон остави анусчето и да привикне, като само леко движеше език по клитора и.  Свинктерният мускул направи няколко конвулсивни свивания и се успокои. Тогава мъжът бавно задвижи пръст в дупето и. Усещанията в клитора и ануса се вплитаха в неповторима амалгама, особено, когато през тясната халка преминаваше някое от кокалчетата на пръста му. Тогава Мария изохкваше и пръстите и несъзнателно стисваха чаршафа. Срамните и устни се бяха разтворили напълно и бликащото сокове влагалище приличаше на екзотична орхидея. Антон усети, че пръстът му се движи свободно в дупето и и внимателно го извади, за да добави още лубрикант. Този път Мария усети значително по-силно напрежение в ануса си, беше леко болезнено, но въпреки това приятно. Когато двата пръста проникнаха в нея, тя протегна ръце, хвана бузите на дупето си и го разтвори. Реакцията и не остана незабелязана и Антон започна да се движи по-агресивно. Потърси Г-точката през тънката преграда и когато я намери Мария потръпна, като ударена от ток. Двата му пръста масажираха чувствената грапавина през ануса, а езикът му неуморно работеше. Тялото на момичето започна все по-често да потръпва в конвулсии и Антон се надигна, издърпа пръсти от нея, наслаждавайки се как анусът и за момент остана отворен, преди да се свие. Членът на мъжа беше в болезнена ерекция, той го хвана и насочи към малкото кафяво пръстенче. Издутата му до пръсване главичка изглеждаше още по-грамадна до девствения анус и той го притисна в него, с трепереща ръка. Започна да прави леки тласъци на входа и, като всеки отваряше халката и малко повече. Той протегна ръка и внимателно докосна подутия клитор.
- О! Мхм! А-а-а-а-а! – момичето завика, когато пет сантиметра дебелия член си запроправя път в ануса и.
Как болеше! Все едно в задника и вкарваха нажежено желязо! Тя стисна зъби и опъна още бузите на дупето си. Едновременно с болката, чувстваше някакво абсурдно желание да бъде нанизана и разчекната от дебелия орган. Главичката му премина през халката на ануса и мъжът спря, оставяйки я да си поеме дъх. Постепенно изгарящата болка се утаи, под бавния масаж на клитора и остана само усещане за чудовищно напрежение. Антон се задвижи, стискайки зъби да не свърши от фантастичното триене на здраво стегнатия около члена му анус. Мария завика гърлено, когато дебелият ствол се плъзна навътре в нея. Веднъж проникнал, вече се движеше без болка, макар и опънал до скъсване аналната и халка. Усещането беше по-притъпено, отколкото във вагината и, отдалечаваше удоволствието и позволяваше на очакването да се издигне болезнено високо. В един момент проправящата си път навътре сонда се докосна до нещо чувствително и Мария подскочи, но мъжът майсторски намери път през втория пръстен и се хлъзна навътре по цялата си дължина. Двамата изохкаха заедно и останаха притиснати за момент, треперещи от напрежение. После Антон се задвижи, пръскайки сластни тръпки по тялото и. Мария дишаше тежко, с широко отворена уста, изпъшквайки всеки път, когато венетсият, дебел член нанизваше разчекнатия и анус, а моравата му главичка разбутваше органите и, за да си проправи път навътре. Антон беше ускорил масажа на клитора и и ръката му започна да се къпе в соковете от влагалището и. Телата и на двамата започнаха да потръпват от неумолимо приближаващия край и мъжът с гърлен вик направи няколко мощни, дълбоки тласъка, ръката му стисна клитора и срамните и устни в шепата си и Мария закрещя, а тялото и се загърчи, нанизано на дебелия член. Усещаше горещите струи на семето му, сега свършваше в нея без презерватив и мисълта за това я подлуди, взривявайки втори оргазъм. Мария пусна дупето си, изправи се на ръце и колене и се наби с всичка сила на члена му. Останаха така, докато тръпките от удоволствието намаляха и Антон внимателно излезе от нея и момичето изтощено легна по корем.  Той с удоволствие отбеляза, че халката и остана да зее разтворена за известно време и си обеща да я разшири още. Нежно отметна косата от гърба на Мария, погали я между плешките и любовно а прегърна. Тя измърка, затворила очи, когато тежкото, горещо тяло я притисна към леглото.

Следва

Дядо Торбалан

вторник, 1 януари 2019 г.

Новогодишен подарък 3

Преживяването беше всичко, което Мария си беше представяла в девичите си блянове. Беше дори повече, физическото усещане в нея беше нещо очаквано, но момичето беше напълно неподготвено, как тялото и откликваше на мъжкото присъствие. Мириса на тялото му, горещите мускули, притиснати в нея, дори самият му поглед я караха да трепери в копнеж, със стегнато от вълнение гърло. Насъбраното с години въздържание беше разбило затвора на целомъдрието и в главата и се мяркаха фантазии, които едновременно я ужасяваха и привличаха. Дочути от приятелки истории за различни перверзии биваха подемани и завихряни в безкрайни хиперболизации от въображението.
Антон посегна да я погали по косите, и тя отърка лице в ръката му, като коте. Погледът и още беше замъглен от желание и мъжът удивено докосна лицето и, изтръгвайки от нея страстна въздишка. Мария улови средния му пръст с устни и го засмука, без да откъсва очи от неговите. Ръката и се спусна между краката и върховете на пръстите и започнаха да масажират едва успокоилия се клитор. Антон беше на възраст, когато мъжът има нужда от по-дълга пауза, за да получи повторна ерекция, 9но сега членът му, с приятен гъдел в тестисите, се надигна сам. Имаше такъв контраст, между невинния поглед на Мария и перверзно смучещата пръста му уста, че в мъжа се надигна грубо желание. Освободи ръката си и хвана момичето за косата. Той се надигна и седна на края на леглото, принуждавайки Мария да се свлече на пода, между краката му. Оплете пръсти в косите и, опъвайки до болка и властно приближи лицето и към слабините си. Полу-еректиралият член, омазан със собствените и сокове и с неговото семе се заклати пред устата и. В принудата имаше някаква особен тръпка, която накара Мария с готовност да разтвори устни и да позволи на горещия, тръпнещ орган да проникне. Тежкият мускусен мирис изпълни устата и със слюнка и момичето засмука влажно дебелия член. Правеше го за първи път през живота си, но това което липсваше като опит, компенсираше със страст и желание. Беше налапала едва главичката на члена, а и се струваше, че устата и е разчекната до предела си. Вкусваше го с упование, преглъщаше лакомо коктейла от сперма и своите собствени сокове, заопипва с език невероятно нежната повърхност на главичката, сякаш беше от гореща коприна. Антон я хвана под брадичката и без да изпуска косата и с другата си ръка, повдигна лицето и. Накара момичето да го погледне в очите и бавно издърпа пениса си от устата и. Тя остана с жадно отворени устни, гледаше го хипнотизирана , обзета от непреодолимото желание да заслужи одобрението му. Отново бяха учител и ученичка, тя се бореше да блесне, да бъде негова любимка, достойна за вниманието му. Той бавно завъртя главата и, търкайки устните и в набъбналата, морава глава на члена си. Приковала поглед в искрящите му зелени очи, Мария изплези език и облиза органа му, започвайки от юздичката, мина през малкия отвор и лакомо погълна едра капка секрет, която се беше процедила. Зениците на мъжа се разшириха и момичето заблиза члена му с удвоено желание. Чувстваше се, като играчка в ръцете му и това парадоксално и доставяше удоволствие. Езикът и любовно се плъзгаше по ствола му, от топките, до върха, докато той затрепера в пълна ерекция. Стърчеше изправен пред лицето и, изглеждаше и огромен, с изпъкналите, пулсиращи вени. Антон хвана главата и с две ръце и тя отвори широко уста, отгатнала желанието му. Твърдият орган проникна през тръпнещите от желание устни и мъжът задвижи главата и, плъзгайки ствола на члена си напред-назад. Мария искаше да го поеме целия, да го погълне и когато движенията му станаха по-дълбоки, тя откликна с желание.  Кръвта забуча в главата на Антон, чукаше красивото момиче в устата, тя се давеше, по брадичката и капеше слюнка, а от очите и потекоха сълзи, но вместо да се опита да се освободи, тя се оставяше на желанията му. Беше негова, в този момент Мария напълно му принадлежеше. Осъзнаването на това го накара да изгуби контрол и заби набъбналата  главичка на члена си в гърлото и, а тестисите му се стегнаха и започнаха да изстрелват гъстата, гореща сперма директно в хранопровода и. Мария се задави, от очите и рукнаха сълзи и тя закашля бурно, когато мъжът извади члена си от устата и. Лицето и беше омазано цялото в сълзи, слюнка и мъжко семе, но единственото, което имаше значение за нея, беше триумфалното му изражение, пред размазания и поглед.
Двамата се изкъпаха заедно, под горещите струи на душа, Антон възхитено сапунисваше стегнатото, младо тяло и после я изплакваше, нарочно оставяйки шибащите струйки да я жилят между краката. Завъртя я и за неин срам, разтвори бузите на дупето и я сапуниса там. Смущението на момичето не остана скрито и погледът на Антон блесна, като си представи, какво ще и направи там. После тя го изкъпа, разтриваше внимателно тестисите му, с насапунисани длани, плъзгаше ги по члена му, накрая двамата се притиснаха и останаха така дълго време, под горещите струи.
Мария се прибра, когато късият зимен ден вече беше приключил . Чувстваше се толкова различна! Като че беше открила тайната на сътворението, внезапно пораснала, вече млада жена. След банята двамата бяха говорили дълго, най-вече за тях, за необходимостта от дискретност. В чантичката на Мария имаше ключ от мезонета, мисълта, че е любовница, оставяше някакъв странен горчиво-сластен вкус и придаваше към самочувствието, че вече не е малко момиче. Същевременно тайната я караше да се срамува от стореното. Но не можеше дори за миг да си представи, че ще се лиши от Антон. Привличаше я с цялото си същество, с осанката си, с увереното поведение, с ерудицията и най-вече с тези зелени очи, от които надзърташе самия дявол. Докато си говориха, той я разпита за училище, Мария имаше да пише тема и той елегантно сложи в главата и няколко идеи, насочвайки разговора, все едно тя сама се беше сетила за тях. Такъв беше и в училище, залагаше новите мисли на пътя на учениците, като капани, вместо да ги налага със силата на авторитета си. Интелигентното момиче разви идеите и скоро двамата оживено ги обсъждаха в смрачаващия се следобед. Той я закара до дома, като преди това минаха през няколко магазина. Мария получи още едно домашно, освен темата за училище и докато се качваше по стълбите, устните и горяха от последната целувка, а тя поруменя при мисълта за съдържанието на торбата в ръката си. Шмугна се вътре, като престъпник и се заключи в стаята си. Разопакова нетърпеливо. Два комплекта бельо, бяло и черно. Бяло боди и дълги до средата на бедрата чорапи, със силиконова лента. Облече го и се огледа. Изглеждаше толкова невинна, изправи се на пръсти, представяйки си, как ще изглежда на токчета. Дупето и се вирваше, а гърдите изпъкваха напред. Наклони глава и се усмихна, като някой, който знаеше, какво се крие под тази бяла невинност.
Другият комплект беше черен сатен. Корсет, който избутваше гърдите и и ги притискаше една в друга. Чорапите се закачаха за него с жартиери, а продавачката многозначително я посъветва да обува изрязаните дантелени прашки върху жартиерите. Прашки. Мария потръпна от възбуда, когато тънката материя влезе между бузите на дупето и. Дори нейният свръх критичен поглед не можеше да отрече, че изглежда изкусително. Повъртя се пред огледалото, експериментирайки как изглежда и с нежелание свали бельото. Докато стане време да си легне го облича още няколко пъти, а накрая не издържа на изкушението и изпрати на Антон селфи, на което тя се усмихваше обещаващо, а едва показващи се в снимката, двете и притиснати в корсета гърди, мамеха погледа. Мъжът я възнагради с обещание за строго наказание за фриволното и поведение.
Имаше и още един подарък, но него остави за утре. Ужасно я беше срам. На следващия ден написа темата, беше и интересно, погълната от новите идеи и приготви чантата. С последния подарък трябваше да отиде на училище. Отвори кутийката и го разгледа. Металът имаше капковидна форма, с тънка шийка и широко столче, на което имаше искрящ кристал. Хромираният метал сияеше на светлината на лампата със самодоволен блясък. Антон искаше момичето да вкара в дупето си металната капка, като отвън остане само столчето, сутринта, преди да тръгне за училище. Трябваше да го носи до следващата им среща, можеше да го маха само, когато ходи по нужда. Мария плъзна пръст по гладкия метал, едновременно я беше срам и нямаше търпение да го направи.
Когато на сутринта се събуди взе аналното бижу и легна по гръб, с разтворени крака. Само от мисълта за това, което щеше да направи я полазиха приятни тръпки. Намаза металното тяло с кремче, после с ръка дръпна едната бузка на дупето си и с върха на средния си пръст започна да смазва стегнатия си анус. Послушно изпълняваше инструкциите, да го масажира без да бърза, притискайки халката си с бавни кръгове. Дали вече беше достатъчно отпусната? Опита да проникне в дупето си с върха на пръста, но и се стори ужасно стегнато. Взе още крем. Вече дишаше възбудено, а клиторът и леко пулсираше. Знаеше защо Антон беше поискал това, без да и беше казвал. Щеше да я чука в дупето! Мисълта едновременно я ужаси, засрами и възбуди. Как изобщо дебелият му пенис ще проникне там без да я разкъса?! Нима едно почтено момиче ще позволи да я чукат анално?! А едно дяволито гласче, каращо кожата и да настръхне, се обаждаше, че тя не е почтено момиче, а любовница на учителя си. Анусът и сякаш леко се отпусна и тя взе бижуто с треперещи пръсти. Опря го на входа на дупето и натисна, опитвайки се да се отпусне. Заболя я от твърдия метал и тя спря, задържайки малката анална тапа, на стегнатото отворче. Започна да притиска столчето с пръст, леко, без да прониква, а другата и ръка намери клитора и. Мария затвори очи и с доволна въздишка задвижи пръсти, притискайки малкото топче на удоволствието. Не спираше да притиска метала в себе си и постепенно аналният и пръстен се разтвори достатъчно, за да може тапата да се плъзне в нея и анусът и да се стегне здраво около тънката шийка. Момичето изахка и ръката върху клитора се задвижи още по-бързо.
По целия път до училище усещаше чуждото тяло в дупето си. Отначалото имаше чувството, че непрекъснато и се ходи по нужда. Освен това и се струваше, че всички хора знаят, какво има в задника си и ей сега ще я посочат с пръст. В сградата на гимназията цареше познатия сутрешен хаос и Мария се качи на втория етаж, където беше класната им стая. Още щом влезе, всички погледи се приковаха в нея. Георги я наблюдаваше самодоволно от последния чин. Мръсно копеле! Беше се похвалил на всички с поредното си завоевание. Руменина се плъзна по бузите на Мария, докато вървеше към мястото си. Мина покрай Емил, простакът на класа, неизвестно как попаднал в елитната гимназия.
- Мимо, - подигравателно подхвърли той. – вярно ли, че миналата седмица са те разпечатали?
Учудвайки най-много себе си със спокойния си отговор, тя вдигна невинно вежди.
- Така ли?! Изобщо не съм усетила!
Стаята се изпълни със сподавени ахкания, хихикания и всички подигравателни погледи се насочиха към почервенелия, като домат, Георги. Мария му хвърли една презрителна усмивка и преди да седне си помисли отмъстително „Пак, да се благодариш, че не те карам да ми викаш „мамо“!“.

Следва

Дядо Торбалан

Първо ебане 4

А, като минахме на спортни теми, да зема да ви разкажа, как се надхвърляхме в КЕЧ-а.
Юни месец, старото се пече само по джапанки на плочата на кенефите.
Пълна скука.

Раздавах храната в офицерския стол, рано е, и всичкото турчин и мангасар рие основите на блоковете у Мотописта с голи ръце и пробити батуши..
Хеле намери се един турчин на плаца - в пълна униформа.
За авторитет го обливам целокупно с маркуча.
Понее не знае български ми показва с длан, как се реже гръцмул.
Става по-забавно и го заливам отново с макуча.
Скука!
И тогава се зароди идеята..
В поделението сме 4-ма души с незавършена гимназия - ентелегенция..
Бат ви Ваньо - знаете кво праи(матура по химия и математика), Камбата(4 матури) и Влахов(1 матура) - постоянен караул.
Плюс Пеци Теоремата - складажия.
Си направим довечерка значи, състезание.
Лъскане на бастуни с меткане - кой фърли най-далече, печелеи.
Наградата - една тава кифтета и пържоли, подвита от стола, плюс 15 метра кренвирши и 5 кутии русенско варено.
Материалната част е налице - 3-4 опарцаливени шведски и италиански порно -списания със странна глазура и едно тесте турски карти - дърти парцали по цици.
Речено - сторено.
След вечеря се нареждаме в мойта стаичка на леглото с инструменти в ръка.
След известни спорове относно некои предпочитания в литературата, се започна яко лъскане.
Камбата и Влахов отпадат на третия тур - недоспиването явно си дава отражение.
Оставаме с Пеци Теоремата.
Як, червендалест шоп - блъска яко инструмента и не мигва.
При един спор, твърдеше, че е завършил средно, та Камбата го пита:
- Добре де Пеца, кат си толко умен, кажи Питагоровата теорема.
Пецата изпадна в мисление и отцепи гордо:
- Питагоровата теорема е пи, равно на три цяло и четернайсе!
Та оттогава му остана и прякора.
На шестия тур Пецата започна да губи в сантиметри и се изнерви.
- Буриш - вика - копеле!
Дърпам го назад и продължааме.
Камбата и Влахов отчитат резултатите.
Накрая Пецата вика:
- Е, копеле предам се! Ти си у стола и ядеш силна храна - не мое се сравнявам с теб.
Заради това му отстъпих наградата.
Нея вечер сите спахме дълбоко и без полюции.та добър ден дами господа а също пуритани и врагове на сексуалната революция 
най сетне днеска след дълга пауза имах фонтанно изпразване с простатен гъдел и музата ми кацна на...абе некъде 
и си рекох що да не отворим мойте братия и сестри а също и швестери и обикновени 
шнорхели на великото изкуство на Г-точките, 13 меридян и трескането без АЦ/ДЦ? 
примерно Г-жа Праматарова-учителка по трудово и благоверна съпруга искаше да я апем по ушите, да миришем на туткал и волумето на банцига да е на макс? 
тогиз путето и ставаше кът малка ръчичка на джудже което музи козичка и при изпразване в ушите ми звучеха московские колоколой? 
или Сирма Г,-бивша Мис Пролет КЮстендил която не даваше да я барам по циците но пък умираше полунадървен да го прекарам по гръбнака й и с едно малко шишензе от кристян диор да си играем на влез влакче в тунелче и ела шпакло забърши ма? 
Дали е жива театралната критичка Роз,-първата стилна садо мазо дама със истински бич от волски хуй и латекс боди което миришеше на зебра искър? 

Strahil4o++ 
Та да продължим-прекъса ме една чикита да ми превърже банана 
но дори и в годините ми на съсобственик на Синия Ангел-Ст.Паули-съмзабелязал че дори и професионалистките си имат малки ишерети-които се споделият на ушенце 
като Ирма Мажарката-жадуваща да и се изпразниш в ушенцето и тогава почваше страстната игра на възседни ме кът кобила или Гудрун баварката -рекордиорка по изпикаването на 5 литра пикоч в лицето на доволни я- понски туристи 
да не говорим за Мадам Цециля -бивша монахиня-мечтаеща за много много дебел кур намотан с броеница за молитви? 
едно разбрах -жената може и без кур да се оправи -обаче с кур е истината , просветлението и облекчението 
но не стресиран полумек средно западноевропейски -а стоманен балкански челик 
с натурален мирис на мускус и мъдни торбички с релеф на стара моряшка пунгия 
така че пазете вашия най добър прятел, говорете му , не го курете кът е изморен и редовно го смазвайте както хубавата пушка. 
2 be continued 

kombat 
Страхилчо, я да ти направя едно бизнес предложение на теб. 
Защо не вземеш да напишеш нещо за мен - как чукам някоя пичка? 
Тъй де, в Париж имало улични поети дето за десет минути може да ти напишат любовно стихотворение по поръчка на туристите. 
Та си викам - що да не може и Страхилчо така? Срещу разумно възнаграждение разбира се. 
Аз ще го копирам и ще го окача на стената в рамка. Преведено на 8 езика плюс суахили. Че не се знае в каква ситуация може да попадне човек... 
Да се затвори завинаги калташката уста на Шопарев. 
Помисли си преди да ми отговориш нещо от рода че си творец, че не пишеш по поръчка и прочие алабализми. 
Всеки пише по поръчка и в това не виждам нищо срамно. 
Чакам отговор. 

Strahil4o++ 

може бе боец-може-труд и ибане срамно нема само параметрите да конкретизираме 
1)амбиентету-класик , модерн, рококо, барок.готик или прабългарско 
2)пичката-русо.черно ,-бръснато цървено-страстно фригидно -цепенияк.разработено родило-тип кофа, смукателно, тесно путесто, и т, н 
3)цици-тип сибила, круша, бозайник дреймс, жина уайлд, трейси, бритни, спарено, свежо, 
пудинг желе, и тн, 
4) психе-страстно недоебано, абе плати па клати, шегите на амура, строга но справедлива, малкъта путкопродавачка и т, н, 
5)загревки и бичове, шпакли и смучки, игра на перли, моя добър гумен друг и флотацията на гара яна 
6)клатене интезитет статика-пружини легла кушетки- 
7)спразване-бравурно, стиснато.мудурато класико адажио с придъхване, хендел букстехуде и други гъзни форми- 
8-коментари реконтри, похвали .......критики 
9)цигара, пура, качак, лула.джоинт, бонг, ?
задйте правилните параметри-постнете желаното фото и оставете ла Магнифико да пише 

Първо ебане 3

Във Кеча бехме се от изрод нагоре - кат почнеш от помака Самуил - който беше Исмаил-207 сантиметра - 146 кила-кур 28 сантиметъра - 4 санта дяметър, минеш през братя александрови от факултето - първите притежатели на надувна кукла с руса путка; спукана впоследствие от страстен клиент на когото му беха пукнали главата и гъза; после отец Павел наречен Паисийй - фаворита на отец Фелаций от Гложенскя и стигнем до Тинко Лилипута от Горна Кресна – Пиринско - 148 санта 36 кг хуй 6.5см напречник колко молив 2Б руско прозводство.

та Тинко не искали да го земат аскер - но в македонско кой не е служил после не мож си намери булка и татко му с цената на два коча и буре вино го беше пробутал - и понеже на Тинко молифчето го бехме мерили със шублера на техническия, ногу не му давахме думата за сикиш мохабет и един път кът се фалехме кой какво кога джуджето изтърси - а вий мачка ибали ли сте?
-----
разказ на ефтим/тинко:
беше по Тодоровден и мачките таман се беха разгонили - ние у дома имахме една църна маца на име Кина убаво и големо животно така къмто 10 кила ...
бе останал съм един следобед сам и се чуда как да изебем некой
изпекла мама една тава фастъци и ги турила горе на печката.пия си винце, лапам фастъчки и гледам мачката се трътля по гъз и маау маау иска да ми каже нещо…
бе аз могали да те еба си помислих - фанах я ама ногу драпа - така ли а един пишкир, а четри полвинки от орехови черупки на ногичките, а у тепсията топла топла и аиде на бате ви тинко на пангара - два тека и направих и она остана доволна и на мен ми олекна - после кат се научи сама ми буташе с муцката орехите да и ги надена и така си живехме цела година.
ми после тинко - утепах га оти се беше фанала с един мачарок-каза Тинко и една искрена армейска сълза сплъзна по небръснатото лице на боеца.... 
To be continued….

----
Създадено: 01.6.2004 г. 21:55:56
Очаквайте наскоро...
----
- Ма ти чекай - не съм отворил торбата със:
----
1) как зехме власта в Пирдоп/спомени на седесаря
2) как рязахме подводници у малта - мулти култи екшън с арома на пизда
3) за бога братя не копулирайте - спомени на един професор
4) мазо от садово - как се строи пирамида без керемида
5) мен ин блек - сите у църно само командира бел
6) сбогом маргарита не плачи на тръгване - аз ще се върна след 800 дни(богат)
7) шумете дебри и балкани - саянс-фикшън
мооооооор - ама не майкъл